PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH
THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION
WYBIERZ PROJEKT
AKTUALNOŚCI
25
02 2014
Zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Od lutego rozpoczęły się zajęcia z edukacji globalnej w poszczególnych świetlicach. Zajęcia prowadzone są w każdej świetlicy w wymiarze 12 godzin/miesiąc zgodnie ze schematem: 3 godziny trener –specjalista, 9 godzin lokalny instruktor – uczestnik projektu.
Tematyka oscyluje wg zagadnień:

a. Społeczeństwo obywatelskie – MCR

Interaktywne zajęcia na temat MCR z odniesieniem do realiów - zarówno polskich jak i globalnych - pozwolą młodym na lepsze zrozumienie problemów globalnych i w kształtowaniu świadomego społeczeństwa obywatelskiego.

b. Świat na moim talerzu

Zagadnienie globalnych współzależności w zapewnieniu żywności ludziom w różnych częściach świata - nadkonsumpcja i marnowanie żywności, problem głodu w krajach Globalnego Południa.

c. Sprawiedliwy handel

Zwrócenie uwagi na to, jaki wpływ mają nasze codzienne zakupy na życie mieszkańców trzeciego świata oraz wskazanie pozytywnej inicjatywy, której celem jest wsparcie krajów Globalnego Południa poprzez Sprawiedliwy Handel.

d. Jeden dzień - świat młodego człowieka Północy i Południa

Życie codzienne dzieci w różnych krajach z uwzględnieniem podziału dnia na różne czynności (praca, nauka, zabawa). Celem jest dążenie do wykształcenia poczucia solidarności z innymi ludźmi i potrzeby niesienia im pomocy

e. Wolontariuszem ty i ja

Idea świadczenia nieodpłatnej pracy na rzecz wspólnego dobra – prawa i obowiązki wolontariusza. Zmotywowanie do podejmowania inicjatyw w lokalnym środowisku.